Regulamin konkursu „Dla Najlepszych”

REGULAMIN KONKURSU “Dla Najlepszych”
 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin konkursu Niniejszy regulamin konkursu „Dla Najlepszych” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie ” („Regulamin”) określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie „Dla Najlepszych” („Konkurs”).
  2. Organizatorem Konkursu jest ŁYKO Sp. z o.o., ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, KRS 0000623953 („Organizator”).
  3. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie Organizatora, w zakładce Journal.
  4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.
  5. Konkurs jest organizowany na profilu Instagram Organizatora.
 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
  1. Konkurs trwa od dnia 12 stycznia 2020 roku od momentu ogłoszenia konkursu do dnia 17 stycznia 2020 roku do godziny 23:59.
 3. UCZESTNICY KONKURSU
  1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zamieszkała na terytorium Polski, która jest obserwatorem Organizatora na Instagramie: https://www.instagram.com/lykowarsaw/.
  2. Z Konkursu wyłączone są osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu.
 4. ZASADY KONKURSU
  1. Konkurs odbywa się w serwisie społecznościowym Instagram.
  2. Aby wziąć udział w konkursie należy zaobserwować profil ŁYKO na Instagramie oraz polubić post konkursowy.
  3. Zadaniem Uczestnika konkursu jest napisanie w komentarzu pod konkursowym postem za co szczególnie pragnie On/Ona podziękować swoim dziadkom w związku ze zbliżającym się Dniem Babci i Dniem Dziadka. Można również podziękować dziadkom swoich dzieci (=rodzicom), gdyż to też jest ich dzień. Konkurs jest nietypowy, ponieważ wygraną są nagrody dla tych Najlepszych = dziadków właśnie! Można również podziękować Dziadkom, których nie ma już z nami, a ewentualną nagrodą obdarować najbliższych nam żyjących dziadków („przyszywanych”).
  4. Następnie zdjęcie konkursowe należy udostępnić na swoim instastories, oznaczając @lykowarsaw z hasztagami #konkursdladziadków.
  5. Wszystkie zgłoszenia, zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające czyjeś prawa autorskie; zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań stawianych przez warunki konkursu zostaną usunięte przez moderatorów.
  6. Informację o wygranej Zwycięzcy otrzymają za pomocą wiadomości pod wpisem konkursowym na Instagramie Organizatora oraz w wiadomości prywatnej.
  7. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.
  8. Wpływ zadania konkursowego rejestrowany jest przez serwis Instagram. Data i godzina wpływu komentarza oraz zdjęć zostanie ustalona na podstawie daty i godziny zarejestrowanej przez serwis Instagram.
 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRAWA AUTORSKIE
  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników Konkursu jest ŁYKO Sp. z o.o., ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa, KRS 0000623953.
  2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.
  3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Uczestnicy mają prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  4. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.
 6.  PRAWA AUTORSKIE I POZOSTAŁE WARUNKI PRAWNE
  1. W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis w komentarzu miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.), to znaczy będą przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik biorąc udział w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu (w tym przypadku życzeń) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 1.3 powyżej – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
  3. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
  4. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;
  5. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  6. w zakresie rozpowszechniania oraz modyfikacji utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  7. wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.
 7. NAGRODY
  1. Pierwszą nagrodą w konkursie jest dowolny komplet pościeli (poszewka na kołdrę i dwie poszewki na poduszki), który zostanie wybrany przez Dziadków Zwycięzcy.
  2. Drugą i trzecią nagrodą jest Voucher na 200 złotych do wykorzystania na zakupy w sklepie internetowym ŁYKO, również dla Dziadków Zwycięzców.
  3. Przychód uzyskany z tytułu Nagrody uzyskanej w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  4. Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r., który zostanie przez Organizatora potrącony z dodatkowej nagrody gotówkowej i odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.
 8.  WYDAWANIE NAGRÓD
  1. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera (uszyty w przeciągu 10 dni od zamówienia komplet pościeli) oraz dwa vochuery zostaną wysłane za pośrednictwem e-maila.
  2. Uczestnicy, którzy zwyciężyli, zobowiązani są na prośbę Organizatora do podania Organizatorowi aktualnego miejsca zamieszkania, w celu realizacji nagrody, a w przypadku drugiego i trzeciego miejsca do przekazania adresu e-mail. Zaniechanie tego obowiązku lub podanie błędnego adresu, które spowoduje brak możliwości realizacji Nagrody i spowoduje utratę prawa Uczestnika do Nagrody
  3. Oprócz sytuacji opisanej w 7.2 powyżej laureaci tracą prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora w następujących sytuacjach:
   1. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata,
   2. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora adresu wysyłki do realizacji nagrody w ciągu 7 dni od daty powiadomienia tj. wysłania informacji na podany adres e- mail o wygranej.
  4.  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu do 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po ww. terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja do Konkursu: „Dla Najlepszych”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, PESEL, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu (decyduje data stempla pocztowego).
  6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.
 9. INNE POSTANOWIENIA
  1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.instagram.com. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.instagram.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
  2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
  3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.
  4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając zapytanie w wiadomości prywatnej na stronach: https://www.facebook.com/lykowarsaw/ oraz https://www.instagram.com/lykowarsaw
  5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

Dodaj komentarz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług, zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.